DESIGNED IN BELGIUM

Algemene gebruiksvoorwaarden & juridische kennisgevingen
« www.domestia.be »

Toepassing

1.1. De “Website” is de website die beschikbaar is op het volgende adres: “www.domestia.be”.

De term “U” verwijst naar elke gebruiker, d.w.z. elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet geregistreerd op de Website, die de Website of de inhoud ervan raadpleegt, bestanden downloadt, gebruikt, zich registreert via elk op de Website beschikbaar formulier, een paspoort aanmaakt, lid wordt, zich abonneert of contact opneemt met D- TECH ELECTRONIC.

1.2 Door op de Website te surfen, documenten te lezen, bestanden te downloaden, op enigerlei wijze te raadplegen en/of te gebruiken, u te registreren via enig op de Website beschikbaar formulier, een paspoort aan te maken, lid te worden, u in te schrijven of contact op te nemen met D-TECH ELECTRONIC geeft u formeel, onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud te kennen in te stemmen met deze voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle informatieconsultaties, bestellingen en contracten tussen de partijen. Bovendien sluiten deze algemene voorwaarden alle andere algemene voorwaarden uit en vervangen ze deze.

D-TECH ELECTRONIC SA behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen onmiddellijk van toepassing zijn op elk gebruik van de site.

Aanvullende regels en richtlijnen worden geacht integraal deel uit te maken van deze Algemene Voorwaarden. U wordt dan ook aangeraden regelmatig de laatste versie van deze voorwaarden te raadplegen, die tijdens de openingsuren beschikbaar zijn op het volgende adres

D-TECH ELECTRONIC SA, rue Hector Denis 114, 4420 Montegnée, 04/372.07.16.

D-TECH ELECTRONIC SA

2.1. De Website wordt beheerd door D-TECH ELECTRONIC SA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te rue Hector Denis 114, 4420 Montegnée, 04/372.07.16, ingeschreven bij de Banque Carrefour

des Entreprises onder het nummer 0866.080.039 (hierna “D-TECH ELECTRONIC SA” genoemd).

2.2. Alle rechten en aansprakelijkheden bedongen ten voordele van D- TECH ELECTRONIC SA worden eveneens bedongen ten voordele van derden ingeschakeld door D-TECH ELECTRONIC SA.

Toegang

3.1. De Website kan worden geraadpleegd op recente computers waarop de huidige software is geïnstalleerd (browser, besturingssysteem, enz.). D-TECH ELECTRONIC SA garandeert geen enkele compatibiliteit en kan niet aansprakelijk worden gesteld indien u, om welke reden dan ook, de Website geheel of gedeeltelijk niet kunt raadplegen en/of gebruiken.

Bijgevolg is het uw verantwoordelijkheid om te zorgen voor de nodige IT-middelen en eventueel menselijke hulpbronnen om uw connectiviteit met de Website te verzekeren.

3.2. De Website wordt uitsluitend ter informatie aangeboden. U krijgt alleen het recht om de Website en de inhoud ervan op persoonlijke basis te raadplegen. Als zodanig wordt u een persoonlijke licentie verleend om de Website en de inhoud ervan te gebruiken, die niet overdraagbaar is en uitsluitend beperkt is tot persoonlijk gebruik. De duur van de gebruikslicentie is beperkt tot de duur van uw toegang tot de Website.

Elk commercieel gebruik van de Website is strikt verboden. De term “commercieel gebruik” verwijst naar elke verkoop of verhuur van de verschillende functionaliteiten van de Website of van de aansluitingen of registraties op de Website, of naar elk gebruik van de Website en zijn onderdelen met als enig doel reclame of andere inkomsten te genereren, of meer in het algemeen de organisatie van daden van oneerlijke concurrentie of praktijken die in strijd zijn met de eerlijke praktijken ter attentie van D-TECH ELECTRONIC SA en/of de Website. Deze lijst is niet exhaustief.

Het is u ook ten strengste verboden om afgeleide werken te wijzigen, te reproduceren, te verhuren, te lenen, te verkopen, te verspreiden of te creëren die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de elementen die aanwezig zijn op de Website. Het is daarom verboden (en u mag anderen geen toestemming geven) om afgeleide werken te kopiëren, te wijzigen, te maken, te onderwerpen aan reverse-engineering of te assembleren of op welke andere manier dan ook te proberen de rechten

met betrekking tot de Website en de inhoud ervan, inclusief maar niet beperkt tot eventuele rechten met betrekking tot software, te kopiëren, te verkopen, toe te wijzen, in sublicentie te geven of op welke manier dan ook over te dragen.

3.3. In het kader van uw toegang tot de Website of de inhoud ervan, verbindt u zich er uitdrukkelijk toe om op geen enkele manier en ongeacht de gebruikte technische middelen:
te proberen toegang te verkrijgen tot delen die online niet publiek beschikbaar zijn;

de Website te wijzigen ;

handelingen te verrichten die, op welk moment dan ook, de goede werking van de Website in gevaar zouden kunnen brengen;
welk (automatisch) systeem dan ook te gebruiken, zoals, maar niet beperkt tot, “robots”, “spiders”, “off line readers”, etc., dat als doel heeft om toegang tot de Website te creëren op een zodanige manier dat er meer berichten naar de Website worden verzonden dan haalbaar is voor een persoon met een normale (handmatige) bediening en het gebruik van een normale webbrowser. De term “berichten” verwijst onder andere naar vragen en verzoeken, reacties en inzendingen voor prijsvragen, stemmen, elke interactie met een andere gebruiker van de Website, enzovoort, zelfs als u reageert op een verzoek dat op de Website is gedaan (bijv. een inzending voor een prijsvraag);

inhoud plaatsen, uploaden, e-mailen of anderszins verzenden die onwettig, schadelijk, bedreigend, intimiderend, beledigend, lasterlijk, vulgair, obsceen, inbreukmakend op andermans privacy, haatdragend, racistisch of anderszins verwerpelijk is;

inhoud raadplegen, posten, downloaden, verzenden of verzenden die in strijd is met de geldende internationale wetten; proberen andere gebruikers te misleiden door zich de naam of bedrijfsnaam van andere personen toe te eigenen;

inhoud, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten van anderen uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar maken;

inhoud uploaden, posten, e-mailen of anderszins verzenden die softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma’s

bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken;

handelingen verrichten die een verstorend effect hebben op het vermogen van andere gebruikers om toegang te krijgen tot de Website;

de service, servers of netwerken die verbonden zijn met de service, hinderen of verstoren, of weigeren te voldoen aan de vereisten, procedures, algemene regels of regelgevende bepalingen die van toepassing zijn op de netwerken die verbonden zijn met de Website;

Een of meer andere gebruikers van de Website of de inhoud ervan op welke manier dan ook lastigvallen;

persoonlijke gegevens van andere gebruikers verzamelen en opslaan.

Tot slot verbindt u zich ertoe alle redelijke en noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat uw apparatuur of gegevens worden aangetast door virussen, bugs, Trojaanse paarden of andere kwaadaardige computerprogramma’s van welke aard dan ook.

3.4. Om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van bepaalde delen van de Website, moet u zich registreren. Wanneer u zich registreert, stemt u ermee in om nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken en ervoor te zorgen dat deze regelmatig wordt bijgewerkt. Indien u dit niet doet, kan D-TECH ELECTRONIC uw account opschorten of beëindigen, of u de toegang tot de Website of de inhoud ervan geheel of gedeeltelijk weigeren.

Houd uw login en wachtwoord geheim en deel ze niet met derden. U blijft als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en voor elk gebruik dat ervan kan worden gemaakt zonder uw medeweten. Indien u twijfelt aan het vertrouwelijke karakter van uw paswoord, is het uw verantwoordelijkheid om het onmiddellijk te wijzigen of om D-TECH ELECTRONIC SA zo snel mogelijk per aangetekend schrijven te verwittigen op het volgende adres: D-TECH ELECTRONIC SA, rue Hector Denis 114, 4420 Montegnée, 04/372.07.16.

In overeenstemming met artikel 5.1 hieronder is elk lid of geregistreerde gebruiker verantwoordelijk voor zijn of haar registratie of lidmaatschap

en voor elk misbruik of schade die hieruit voortvloeit. D-TECH ELECTRONIC SA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik van de registratie of het lidmaatschap, de login en/of het wachtwoord.
U stemt er eveneens mee in aansprakelijk te zijn ten opzichte van elke persoon, en in het bijzonder de vertegenwoordigde personen, op welke manier dan ook, voor elke inhoud die u publiceert op de Website of via de Website.

Intellectueel eigendom

4.1. Het concept, de inhoud, de lay-out, de structuur, de broncodes, de programmering, de afbeeldingen, foto’s, informatie, gegevenselementen, logo’s, tekeningen, handelsmerken, modellen, slogans, software, animaties, audiovisuele werken, teksten, gegevens, databanken, muziek en alle andere elementen van de Website en, in het algemeen, de inhoud evenals de structuur van de Website, behoren toe aan, zijn en blijven het exclusieve eigendom van D-TECH ELECTRONIC SA en worden beschermd door verschillende intellectuele en/of industriële eigendomsrechten (met inbegrip van auteursrechten, merkrechten, sui generis rechten van databankproducenten, enz.), die u erkent en aanvaardt. Door op de Website te surfen of de Website te raadplegen, u te registreren, lid te worden, een paspoort aan te maken, bestanden te downloaden, de Website te raadplegen of de inhoud ervan op welke manier dan ook te gebruiken, wordt u in geen geval eigenaar van een van de voornoemde rechten of daarmee gelijkgestelde rechten.

D-TECH ELECTRONIC SA garandeert dat de elementen die aanwezig zijn op de Website en die u ter beschikking worden gesteld, de rechten van derden respecteren en in het algemeen niet onwettig zijn. D-TECH ELECTRONIC SA kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie die op de Website wordt gepresenteerd. Bovendien geeft D-TECH ELECTRONIC SA geen enkele garantie van niet-inbreuk, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot de informatie op de Website.

4.2. De gedeeltelijke of volledige reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik, in welke vorm en op welke manier dan ook, van de Website en de inhoud ervan zijn strikt verboden. Het opslaan van informatie en/of elementen van de Website in een (elektronische) database is niet toegestaan, met uitzondering van

het automatisch ophalen van informatie door de browser.
4.3. Door bepaalde gegevens, teksten, afbeeldingen en/of enig ander element online
te plaatsen, verleent u D-TECH ELECTRONIC SA automatisch en kosteloos de exclusieve toestemming om deze elementen te reproduceren, mee te delen en/of anderszins te gebruiken, zowel op de Website als in een of meer tijdschriften of producten uitgegeven door D- TECH ELECTRONIC SA.

Aansprakelijkheid

5.1. Algemeen
De raadpleging en het gebruik van de Website, van welke aard ook en met welke technische middelen ook, gebeurt altijd op eigen verantwoordelijkheid. In het algemeen kan D-TECH ELECTRONIC SA op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van de gebruiker en/of derden voor de door deze geleden schade, van welke aard dan ook (directe, indirecte, bijkomende schade, enz.), verlies van winst, verlies van gegevens, verlies van kansen of enige schade veroorzaakt door nalatigheid of onoplettendheid in de levering, werking en aanbieding van de Website, inclusief alle onderdelen en/of mogelijke schade veroorzaakt aan de gebruiker en/of derden.

5.2. Toegankelijkheid
D-TECH ELECTRONIC SA is in het algemeen gehouden tot een middelenverbintenis. D-TECH ELECTRONIC SA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u zou kunnen oplopen bij het gebruik van de Website, de eraan gekoppelde sites en/of de inhoud die u ter beschikking wordt gesteld. Evenzo is D-TECH ELECTRONIC SA alleen aansprakelijk voor haar opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid. D-TECH ELECTRONIC SA is niet aansprakelijk voor opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van haar werknemers, opdrachtgevers en, in het algemeen, haar agenten.

D-TECH ELECTRONIC SA stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de Website te allen tijde toegankelijk blijft voor een normaal aantal gebruikers. Indien het aantal gebruikers dat tegelijkertijd op de Website aanwezig is bijzonder hoog is, kan D-TECH ELECTRONIC SA geen optimale werking en toegang tot de Website en de inhoud ervan garanderen.

D-TECH ELECTRONIC SA is evenmin verantwoordelijk voor contacten en relaties tussen gebruikers van de Website.

Bovendien garandeert D-TECH ELECTRONIC SA niet dat de bestanden die deel uitmaken van of verschijnen op de Website compatibel zijn met uw apparatuur of dat deze elementen toegankelijk zijn.

U zult D-TECH ELECTRONIC SA ook vrijwaren van elke claim in een van de volgende gevallen:

verlies van kansen of inkomsten van welke aard dan ook die voortvloeien uit de werking of niet-werking, of het gebruik of niet-gebruik van de Website of de inhoud die erop staat of bedoeld is om erop te staan;

illegale of ongeoorloofde binnendringing door een derde in de webserver of Website van D-TECH ELECTRONIC SA; introductie van een computervirus in de webserver of Website;
tijdelijke overbelasting van de bandbreedte;

onderbreking van de internetverbindingsdienst om een reden waarover D-TECH ELECTRONIC SA geen controle heeft.

U aanvaardt dat de functionaliteiten die via de Website worden aangeboden van tijd tot tijd kunnen veranderen. Zo kunnen sommige functies worden verwijderd en andere worden toegevoegd, zonder dat u kunt stellen dat de toegang tot een bepaalde functie een verworven recht vormt. Evenzo beslist alleen D-TECH ELECTRONIC SA over het opnemen of verwijderen van inhoud die op de Website wordt aangeboden.

D-TECH ELECTRONIC SA behoudt zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook de toegang tot de Website geheel of gedeeltelijk te wijzigen of tijdelijk of permanent te onderbreken, zonder u hiervan vooraf op de hoogte te stellen.

Dit is bijvoorbeeld het geval bij onderhoud van de Website of grote wijzigingen in de aangeboden inhoud en/of functies.

Dit is ook van toepassing indien D-TECH ELECTRONIC SA redelijke gronden heeft om aan te nemen dat u deze Algemene Voorwaarden of enige andere wettelijke vereiste die op het moment van de overtreding van kracht is, hebt geschonden of in strijd hiermee hebt gehandeld.

D-TECH ELECTRONIC SA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit een wijziging, opschorting of onderbreking van de toegang tot de Website, om welke reden dan ook.

Tot slot erkent en aanvaardt u de beperkingen en risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van het internet of enig ander middel waarmee de Website momenteel beschikbaar is of in de toekomst beschikbaar zal worden gesteld. U erkent en aanvaardt ook de risico’s van het elektronisch of digitaal opslaan en verzenden van informatie. U erkent en gaat ermee akkoord dat D-TECH ELECTRONIC SA niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade veroorzaakt door het gebruik van de Website (evenals de volledige of gedeeltelijke inhoud ervan) of het Internet, als gevolg van de voornoemde risico’s. U erkent en aanvaardt verder dat uitgewisselde elektronische communicatie en back-ups uitgevoerd door D-TECH ELECTRONIC SA als bewijs gebruikt kunnen worden.

5.3. Gegevens
D-TECH ELECTRONIC SA stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de gegevens en documenten die deel uitmaken van de Website volledig, nauwkeurig en up-to-date zijn. Fouten en/of weglatingen en/of verouderde gegevens kunnen nooit worden uitgesloten en D-TECH ELECTRONIC SA geeft daarom geen garantie in dit opzicht. D-TECH ELECTRONIC SA kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies van welke aard dan ook die voortvloeien uit het gebruik, de raadpleging en/of het downloaden van een element van de Website. D-TECH ELECTRONIC SA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit beslissingen die worden genomen op basis van gegevens en/of informatie op de Website. D-TECH ELECTRONIC SA heeft bovendien het recht om de informatie of gegevens die op de Website worden gepubliceerd op elk moment te wijzigen.

5.4. Links
De Website kan links bevatten naar andere websites waarover D-TECH ELECTRONIC SA geen enkele technische of inhoudelijke controle heeft. Dientengevolge garandeert D-TECH ELECTRONIC SA geenszins de juistheid en volledigheid van de inhoud, de toegang en de beschikbaarheid van deze andere websites, de externe links waarnaar ze verwijzen of de gevolgen die kunnen voortvloeien uit het raadplegen en/of het gebruik van deze websites op welke manier dan ook. Alleen u blijft verantwoordelijk voor de beslissing om deze links te activeren. Het is dus aan u om te bepalen of het voor u gepast is om deze sites te bezoeken.

Zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van D-TECH ELECTRONIC SA mag er geen hyperlink worden gemaakt naar of vanaf de Website.

5.5. Virussen
Hoewel D-TECH ELECTRONIC SA haar uiterste best doet om de website vrij te houden van bugs, virussen, trojaanse paarden en spyware, kan niet worden uitgesloten dat deze toch kunnen voorkomen. D-TECH ELECTRONIC SA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies die hieruit voortvloeien. D-TECH ELECTRONIC SA raadt u ten stelligste aan de nodige firewall, anti-virus en andere beschermende software te installeren om schade aan uw computer te voorkomen. Daarom, als u de aanwezigheid van een van de bovengenoemde elementen op de Website opmerkt, wordt u verzocht de webmaster hiervan op de hoogte te stellen zodat de nodige maatregelen kunnen worden genomen.

5.6. Berichten
Berichten van welke aard dan ook (mail, tips, links, berichten, aankondigingen, reacties, mededelingen, forumdiscussies, chats, etc.) kunnen door derden op de Website worden opgenomen. D-TECH ELECTRONIC SA behoudt zich het recht voor om deze diensten, zonder voorafgaande waarschuwing of rechtvaardiging, onmiddellijk geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te staken. D-TECH ELECTRONIC SA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die hieruit voortvloeit. Aangezien deze berichten afkomstig zijn van derden, kan D- TECH ELECTRONIC SA op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die hieruit voortvloeit, noch voor eventuele fouten in de inhoud ervan. Alle teksten, gegevens, foto’s, video’s, berichten of andere materialen die in deze berichten zijn geplaatst, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de persoon van wie de gegevens afkomstig zijn. Als u een bericht van welke aard dan ook, of enige andere vorm van informatie, gegevens en/of mening op de Website plaatst, verbindt u zich ertoe alleen informatie (afbeeldingen, foto’s) te gebruiken die niet in strijd is met de intellectuele rechten van derden (auteursrechten, beeldrechten, enz.), met de normen en goede zeden, of met enige wettelijke bepaling. Daarom vrijwaart u D- TECH ELECTRONIC SA uitdrukkelijk van elke vordering of actie ingesteld door derden op basis van de inhoud die u op de Website hebt geplaatst.

Privacybeleid

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is een constante zorg voor D-TECH ELECTRONIC.

Hieronder vindt u de regels en richtlijnen die we onszelf opleggen om ze te beschermen. Lees ze aandachtig door. WAT U EERST MOET WETEN

D-TECH ELECTRONIC SA (hierna “D-TECH ELECTRONIC”, “wij” of “ons”) is gevestigd op het volgende adres:

Rue Hector Denis 114, 4420 Montegnée, 04/372.07.16. Dit privacybeleid is van toepassing op de website www.domestia.be.

Dit document is ook van toepassing op B2C- en B2B-activiteiten die op onze site worden ontwikkeld.

ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DIT PRIVACYBELEID, MAAK DAN GEEN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN D-TECH ELECTRONIC.

6.1. Persoonsgegevens: algemene principes

Naleving van de wet
D-TECH ELECTRONIC zet zich in voor de bescherming van uw persoonsgegevens en stelt alles in het werk om te voldoen aan de strengste bepalingen die gelden in de Europese Unie en België (wet van 25 mei 2018)

Gegevensbeheerder
D-TECH ELECTRONIC is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese richtlijn EG 95/46. De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is de toezichthoudende instantie in België en is gevestigd in de Hoogstraat 139 – 1000 Brussel.

D-TECH ELECTRONIC verbindt zich ertoe de verzamelde persoonlijke gegevens in geen geval te verkopen.

Gebruik van persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw bestelling te beheren en om u de diensten te verlenen die u van ons verwacht. We gebruiken ook niet-persoonlijke gegevens voor statistische doeleinden.

Voorafgaande toestemming – Direct marketing
We kunnen u ook per post, e-mail of telefoon op de hoogte houden van aanbiedingen met betrekking tot onze producten. In deze en alle andere gevallen van direct marketing zullen we ervoor zorgen dat we uw voorafgaande toestemming verkrijgen zoals vereist door de wet.

Recht op correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens
U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u vragen hebt over de bescherming van uw persoonlijke gegevens. U kunt ons ook op elk gewenst moment vragen om de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt te bekijken en ons te vragen deze binnen een redelijke termijn kosteloos te corrigeren of te verwijderen.
Toestemming
Wanneer u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt, is de technologische interface van de site zodanig geconfigureerd dat u de voorwaarden van het Privacybeleid kunt lezen en ermee akkoord kunt gaan.

Beveiliging
We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Je moet je er echter van bewust zijn dat gegevensoverdracht via het internet inherent onveilig is. We kunnen daarom de veiligheid van gegevens die via het internet worden verzonden niet garanderen.

6.1.2. Persoonsgegevens: aanvullende beschrijving
Verzamelde informatie
# Wij hebben het recht om de volgende persoonsgegevens te verzamelen, op te slaan en te verwerken: informatie met betrekking tot uw computer en uw bezoeken aan de site

de website van D-TECH ELECTRONIC, zoals uw IP-adres, uw geografische locatie, het type van uw browser, de duur van uw bezoek en het aantal geopende pagina’s
# informatie met betrekking tot elke transactie die tussen u en ons wordt uitgevoerd via de website van D-TECH ELECTRONIC.

# informatie die u ons verstrekt om u bij ons te registreren.

# alle andere informatie die
u verkiest aan ons te verstrekken, waaronder creditcardinformatie en andere persoonlijke informatie die nodig is om uw bestellingen te verwerken.

6.2. Cookies
Wij gebruiken cookies op de websites van D-TECH ELECTRONIC. Een cookie is een bestand dat door een server naar een browser wordt gestuurd. Het bestand wordt dan

teruggestuurd naar de origin server telkens wanneer de browser een pagina van die server weergeeft.

Hierdoor kan de server de internetactiviteiten van de browser identificeren en volgen. We kunnen dit type bestand naar uw browser sturen, die het op uw harde schijf opslaat.

We gebruiken de verkregen informatie om onze website te beheren en de navigeerbaarheid ervan te verbeteren.

In een commerciële context kunnen we deze informatie ook gebruiken om uw bezoeken aan onze site te volgen, zodat we de site kunnen personaliseren op basis van uw profiel (taalkeuze, winkelvoorkeuren, gebruikelijke betalingswijze, enz.)

De meeste browsers bieden echter de mogelijkheid om cookies te weigeren.

Een dergelijke weigering heeft een negatieve invloed op de navigeerbaarheid van veel sites, waaronder die van D-TECH ELECTRONIC.

6.3. Gebruik van uw persoonlijke gegevens De
persoonlijke gegevens die aan D-TECH ELECTRONIC worden meegedeeld, kunnen worden gebruikt binnen het precieze kader dat door dit Privacybeleid wordt bepaald.
Wij behouden ons het recht voor uw persoonlijke gegevens te gebruiken: # voor het beheer van de website van D-TECH ELECTRONIC
# om uw browsen op onze website te verbeteren, indien nodig door deze te personaliseren
# om de toegang tot de op onze website beschikbare diensten te verbeteren
# om u de op onze website bestelde goederen en diensten toe te sturen en u de bijbehorende facturen te sturen

# om betalingen te innen
# om u marketingcommunicatie (niet-marketing) te sturen
# om u e-mailberichten te sturen waar u specifiek om hebt gevraagd
# om u onze nieuwsbrief en andere marketingcommunicatie met betrekking tot D-TECH ELECTRONIC te sturen waarvan wij denken dat deze voor u van belang kan zijn, per post en, indien u hier vooraf toestemming voor hebt gegeven, per e-mail of soortgelijke technologie (u kunt ons op elk moment laten weten dat u geen marketingcommunicatie meer wenst te ontvangen via ons contactformulier). #
om derden te voorzien van statistische informatie over onze bezoekers (houd er rekening mee dat deze informatie u niet individueel identificeert) om te reageren op vragen of klachten die u ons stuurt

6.4. Ander gebruik
Naast het gebruik dat redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden genoemd, moeten we mogelijk ook

informatie over u verstrekken # voor zover wettelijk vereist

# in verband met of ter gelegenheid van bepaalde gerechtelijke procedures
# om onze rechten te verdedigen en uit te oefenen, onder meer door persoonsgegevens aan derden mee te delen met het oog op fraudepreventie en kredietrisicovermindering
# aan de koper of potentiële koper van een Domestia-bedrijfseenheid, – activiteit of deel van een activiteit die we bereid zijn af te stoten.

6.5. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Encryptietechnologie Aangezien er
altijd risico’s verbonden zijn aan de communicatie van persoonlijke gegevens, of dit nu persoonlijk, telefonisch of via het internet gebeurt, en aangezien geen enkel technologisch veiligheidssysteem immuun is voor piraterij, verbindt D-TECH ELECTRONIC zich ertoe alle gepaste maatregelen te nemen om de risico’s van ongeoorloofde toegang, de risico’s van ongepast gebruik of de risico’s van fouten met betrekking tot persoonlijke gegevens te
voorkomen en te minimaliseren.

Fysieke en logische bescherming van persoonsgegevens
D-TECH ELECTRONIC neemt passende technische en organisatorische

maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging of verlies, oneigenlijk gebruik, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, wijziging of vernietiging. D-TECH ELECTRONIC eist van haar eigen dienstverleners en andere derden die bijdragen aan het leveren van de diensten van D-TECH ELECTRONIC dat zij zich ertoe verbinden de betreffende persoonsgegevens op dezelfde manier te beschermen.

Minderjarigen
Minderjarigen die persoonsgegevens doorgeven aan D-TECH ELECTRONIC worden geacht dit te hebben gedaan met toestemming van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger op dezelfde manier als minderjarigen die een aankoop doen of welke rechtshandeling dan ook verrichten op websites van D-TECH ELECTRONIC worden geacht dit te hebben gedaan met diezelfde toestemming, tenzij specifiek verboden door de toepasselijke wetgeving.

6.6. Externe hyperlinks
Om de navigatie voor bezoekers te vereenvoudigen, kan D-TECH ELECTRONIC hyperlinks naar sites van derden opnemen.

Indien u gebruik maakt van deze hyperlinks, dient u het Privacybeleid te lezen voordat u toestemming geeft.

U erkent echter dat D-TECH ELECTRONIC geen controle heeft over de inhoud van deze externe sites en daarom geen verantwoordelijkheid kan aanvaarden voor de inhoud ervan of voor de verwerking van persoonsgegevens op deze sites.

6.7 Wijziging van het privacybeleid

D-TECH ELECTRONIC behoudt zich het recht voor dit document te allen tijde te wijzigen.

Evenzo behoudt D-TECH ELECTRONIC zich het recht voor de inhoud van haar webpagina’s te wijzigen of de toegang ertoe te verbieden op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving.
D-TECH ELECTRONIC zal u van dergelijke wijzigingen
op de hoogte stellen door de gewijzigde versie van dit Privacybeleid onmiddellijk op haar website te plaatsen.

U bent verantwoordelijk voor het regelmatig controleren op wijzigingen in het Privacybeleid.

Regelmatig gebruik van de D-TECH ELECTRONIC website betekent dat u instemt met eventuele wijzigingen.

Diverse

7.1. Hyperlinks
Hyperlinks en/of deeplinks naar de Website zijn alleen toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van D-TECH ELECTRONIC SA. In elk geval
moet elke link na ontvangst van deze toestemming altijd verwijzen naar de startpagina van de Website.
7.2. Spam D-TECH ELECTRONIC SA verstuurt geen spam.
Spam
D-TECH ELECTRONIC SA verstuurt geen spam. Als u een e-mail of nieuwsbrief van D-TECH ELECTRONIC SA ontvangt, is dit in antwoord op uw verzoek of vraag. Als u echter ongewenste e-mails van D-TECH ELECTRONIC SA hebt ontvangen, laat het ons dan weten en we zullen zo snel mogelijk reageren om ervoor te zorgen dat u dit soort e-mails niet meer ontvangt.

Slotbepalingen

8.1. Overmacht
D-TECH ELECTRONIC SA kan niet aansprakelijk worden gesteld, contractueel noch buitencontractueel, in geval van tijdelijke of definitieve niet-nakoming van haar verplichtingen wanneer deze niet-nakoming het gevolg is van een geval van overmacht of toeval.

In het bijzonder de volgende gebeurtenissen worden beschouwd als gevallen van overmacht of toevallige omstandigheden: 1) het volledige of gedeeltelijke verlies of de vernietiging van het computersysteem of de gegevensbank van D-TECH ELECTRONIC SA wanneer een van deze gebeurtenissen redelijkerwijs niet rechtstreeks aan haar kan worden toegeschreven en niet wordt aangetoond dat D-TECH ELECTRONIC SA geen redelijke maatregelen heeft genomen om een van deze gebeurtenissen te voorkomen, 2) aardbevingen, 3) branden, 4) overstromingen, 5) epidemieën, 6) oorlogshandelingen of terrorisme, 7) stakingen, al dan niet uitgeroepen, 8) lock-outs
9) blokkades, 10) opstanden en rellen, 11) een onderbreking in de levering van energie (zoals elektriciteit), 12) een storing van het internetnetwerk of het gegevensopslagsysteem, 13) een storing van het telecommunicatienetwerk, 14) een verlies van connectiviteit met het

internetnetwerk of het telecommunicatienetwerk waarvan D-TECH ELECTRONIC SA afhankelijk is 15) een handeling of beslissing van een derde partij wanneer deze beslissing de goede uitvoering van dit contract beïnvloedt of 16) elke andere oorzaak buiten de redelijke controle van D- TECH ELECTRONIC SA.

Indien, door omstandigheden buiten de wil van D-TECH ELECTRONIC SA, de uitvoering van haar verplichtingen niet kan worden voortgezet of eenvoudigweg wordt bemoeilijkt of bemoeilijkt, verbinden D-TECH ELECTRONIC SA en de gebruiker zich ertoe te goeder trouw en te goeder trouw te onderhandelen over een aanpassing van de contractuele voorwaarden binnen een redelijke termijn met het oog op het herstel van het evenwicht. Indien er geen akkoord wordt bereikt binnen een redelijke termijn, kan elke partij zich beroepen op de beëindiging van de contractuele relatie tussen hen, zonder schadevergoeding of schadeloosstelling van welke aard ook.

8.2 Onwettigheid
De eventuele onwettigheid of ongeldigheid van een artikel, lid of bepaling (of een deel van een artikel, lid of bepaling) heeft geen enkele invloed op de wettigheid van de andere artikelen, leden of bepalingen van dit contract, noch op de rest van dit artikel, lid of bepaling, tenzij uit de tekst het tegendeel blijkt.

Indien een deel van deze algemene voorwaarden als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal D-TECH ELECTRONIC SA het vervangen door een bepaling die het economische effect van de ongeldig verklaarde bepaling zo dicht mogelijk benadert.

8.3. Kopjes
De kopjes die in deze Algemene Voorwaarden worden gebruikt, dienen uitsluitend ter referentie en voor het gemak. Ze hebben geen enkele invloed op de betekenis of reikwijdte van de bepalingen waarnaar ze verwijzen.

8.4. Volledige overeenkomst
Deze algemene voorwaarden en elke overeenkomst (inclusief een abonnementsovereenkomst), indien van toepassing, vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen. Geen enkele verklaring, vertegenwoordiging, belofte of voorwaarde die niet in deze algemene voorwaarden is opgenomen, kan of zal worden toegestaan om de

voorwaarden daarvan tegen te spreken, te wijzigen of op welke wijze dan ook te beïnvloeden.

Bovendien vervangen deze algemene voorwaarden en elk contract (inclusief een abonnementscontract), indien van toepassing, elke eerdere overeenkomst tussen de partijen en zijn ze van toepassing op elke nieuwe overeenkomst.

8.5. Geschillen
Elk geschil met betrekking tot de door D-TECH ELECTRONIC NV geleverde diensten evenals elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze algemene voorwaarden is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik.

8.6. Vragen Als u
vragen hebt over deze disclaimer, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@domestia.be of schrijven naar D-TECH ELECTRONIC SA, rue Hector Denis 114, 4420 Montegnée (BE) – 04/372.07.16

Scroll naar boven