DESIGNED IN BELGIUM

Algemene verkoopvoorwaarden
D-TECH Electronic

1. ALGEMENE BEPALINGEN

De volgende bepalingen vormen de algemene voorwaarden waaronder D-TECH Electronic verkoopt haar Producten aan haar Klanten.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen door D-TECH ELECTRONIC, impliceert elke bestelling de onvoorwaardelijke aanvaarding door de Klant van deze algemene verkoopsvoorwaarden en de ontkenning van de algemene aankoopvoorwaarden van de Klant.

De Klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en aanvaardt ze zonder ze te hoeven ondertekenen. Zij kunnen worden gewijzigd of aangevuld per factuur, offerte, aanbieding of analyseverslag, met dien verstande dat deze wijzigingen en aanvullingen samen met deze algemene voorwaarden het volledige akkoord van de partijen terzake vormen. Het feit dat de Cliënt deze voorwaarden niet in zijn moedertaal heeft ontvangen, ontslaat hem niet van de toepassing ervan.

2. TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT

De bestelling wordt definitief zodra de Klant de bestelbon ondertekent of D-TECH ELECTRONIC of haar wederverkoper een orderbevestiging stuurt die niet binnen 24 uur door de Klant wordt betwist.

De klant kan een bindende bestelling alleen herroepen tegen een forfaitaire vergoeding van 10%  van het totale orderbedrag, inclusief BTW. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door D-TECH ELECTRONIC, zijn onze aanbiedingen 30 dagen geldig vanaf de datum van verzending. Na deze periode kunnen zij worden gewijzigd of geannuleerd.

3. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING

De functionaliteit en de kenmerken van de Producten kunnen door D-TECH ELECTRONIC zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. D-TECH ELECTRONIC kan ook besluiten een Product niet langer op de markt te brengen. Het is derhalve de verantwoordelijkheid van de Klant om de beschikbaarheid van het Product, zijn kenmerken en de bijbehorende diensten te controleren alvorens te bestellen. Tenzij schriftelijk anders bepaald door D-TECH ELECTRONIC, vindt de levering plaats vanaf onze bedrijfsvestiging. De Klant draagt alle risico’s en kosten in verband met deze levering, met name die in verband met het vervoer.

Levertijden zijn indicatief. Indien een levering door een oorzaak buiten de wil van D-TECH ELECTRONIC wordt vertraagd, wordt deze geacht te zijn geschied op de overeengekomen datum en kan de Klant als gevolg van deze vertraging geen enkele schadevergoeding eisen.

4. PRIJZEN, BETALING, BELASTINGEN

De door D-TECH ELECTRONIC opgegeven prijzen zijn indicatief en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is derhalve de verantwoordelijkheid van de Klant om na te gaan of hij over de actuele prijslijst beschikt. Wisselkoersen, douanerechten, verzekering, transport en aankoopkosten van onderdelen en diensten kunnen D-TECH ELECTRONIC ertoe brengen de prijzen op elk moment aan te passen. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro, exclusief belastingen, en moeten dus verhoogd worden met de belastingen die van kracht zijn op de dag van de effectieve betaling.

Algemene betalingsvoorwaarden:

In geval van niet-betaling op één van de vervaldagen worden de overige vervaldagen onmiddellijk opeisbaar, zelfs indien zij aanleiding hebben gegeven tot wissels. In geval van klachten of vorderingen tijdens de garantieperiode kan de klant de betalingen niet opschorten.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn al onze facturen contant betaalbaar. In geval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 10% per jaar verschuldigd en een schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 50,00 als conventioneel, vast en onherleidbaar boetebeding.

Naast deze kosten en rente kan het bedrag van onze facturen worden verhoogd met 7,50 euro per verzonden brief en met 17 euro per verplaatste persoon. De facturen worden geacht aanvaard te zijn zonder voorbehoud. Elke factuur die niet binnen de 8 dagen per aangetekend schrijven wordt betwist, wordt geacht door de klant te zijn aanvaard.

5. CLAUSULE INZAKE EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendom van elk verkocht Product wordt pas overgedragen bij volledige betaling van het Product. Onder “volledige betaling” verstaan de partijen de ontvangst door D-TECH ELECTRONIC van de betaling van de Klant, met inbegrip van hoofdsom, kosten en belastingen. Tot dan dient de Klant de producten afzonderlijk te verzekeren, zonder ze te wijzigen; ze te verpanden of te verkopen; en D-TECH ELECTRONIC kan ze terugnemen. Indien de klant ze vóór de eigendomsoverdracht verkoopt, wordt hij agent en komt de opbrengst van deze verkoop ons toe. De risico-overdracht vindt plaats bij de levering van de producten.

6. AANVAARDING

De Producten van D-TECH ELECTRONIC worden geacht door de Klant te zijn aanvaard uiterlijk 7 werkdagen na hun ontvangst, tenzij de Klant ons gedetailleerd en volledig per aangetekend schrijven op de hoogte brengt van de gebreken die hij vóór het verstrijken van voornoemde termijn vaststelt. De aanvaarding omvat alle conformiteitsgebreken van de producten die de klant kan vaststellen bij ontvangst van de producten of tijdens de daaropvolgende 7 werkdagen na het uitvoeren van grondige en systematische controles en tests.

7. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De door D-TECH ELECTRONIC gecreëerde software en elektronische ontwerpen (ongeacht of het gaat om een originele creatie of een aanpassing van een bestaand product van de Klant of van D-TECH ELECTRONIC) blijven de exclusieve eigendom van D-TECH ELECTRONIC in haar hoedanigheid van auteur of beheerder van intellectuele eigendomsrechten, overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen inzake intellectuele eigendom. D-TECH ELECTRONIC behoudt zich derhalve het recht voor om elke actie te ondernemen om haar auteursrecht en/of volledige eigendom van de software en het elektronisch ontwerp af te dwingen.

De Klant verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om de intellectuele eigendomsrechten van D-TECH ELECTRONIC op de software en de elektronische ontwerpen af te dwingen. Tenzij anders overeengekomen door D-TECH ELECTRONIC is het gebruik van andere elektronische ontwerpen dan die welke betrekking hebben op het verkochte product, in welke vorm en volgens welk procedé dan ook, onderworpen aan de uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring van D-TECH ELECTRONIC.

8.GARANTIE

D-TECH ELECTRONIC verleent een contractuele garantie aan de Klant voor een periode van 24  maanden vanaf de datum van levering in geval van systematische en reproduceerbare defecten. In het algemeen wordt de garantie uitgesloten (I) in geval van abnormaal gebruik van het Produkt, (II) indien de slechte werking het gevolg is van een ongeoorloofde interventie op het Produkt, (III) indien de slechte werking het gevolg is van normale slijtage van het Produkt, verkeerd gebruik van het Produkt door de Klant of nalatigheid of gebrek aan onderhoud door de Klant, (IV) indien de slechte werking het gevolg is van overmacht, (V) indien het Produkt betrokken is geweest bij een ongeval. Voor alle door D-TECH ELECTRONIC geleverde en niet door haar gemaakte software is de aansprakelijkheid van D-TECH ELECTRONIC niet groter dan die van haar leverancier.

De garantie dekt niet het materiaal tijdens het transport en de reis, die steeds op risico van de Klant zijn. De kosten verbonden aan de terugzending van het Product aan D-TECH ELECTRONIC in het kader van de garantie zijn uitsluitend ten laste van de Klant.

9. VERANTWOORDELIJKHEID

Indien D-TECH ELECTRONIC aansprakelijk wordt geacht voor een krachtens deze voorwaarden besteld Product, is het maximumbedrag van de schadevergoeding waartoe zij kan worden veroordeeld in elk geval beperkt tot de prijs die de Klant daadwerkelijk voor de betrokken Producten heeft betaald, of tot het bedrag van het betrokken Product in geval van niet-betaling.

In geen geval zal D-TECH ELECTRONIC of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige indirecte schade, zoals verlies van zaken, verlies van gegevens of enig ander financieel verlies als gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van het D-TECH ELECTRONIC Product, zelfs indien D-TECH ELECTRONIC op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Elke schade die door een derde wordt geleden is indirecte schade en geeft derhalve geen aanleiding tot schadevergoeding.

10. BEËINDIGING

In geval van schending door een van de partijen van een van haar verplichtingen uit hoofde van de algemene voorwaarden en de facturen of offertes, stuurt de andere partij haar per aangetekende brief met ontvangstbevestiging een aanmaning om de schending onverwijld ongedaan te maken.

Indien deze ingebrekestelling 30 (dertig) dagen na ontvangst ervan door de nalatige partij zonder gevolg blijft, kan de onderhavige overeenkomst worden ontbonden, onverminderd de schadevergoeding die kan worden geëist.

11. OVERMACHT

D-TECH ELECTRONIC is niet aansprakelijk voor vertragingen in de uitvoering van leveringen of diensten veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze redelijke controle en heeft recht op termijnverlenging in geval van bijvoorbeeld: stakingen, problemen bij onze leveranciers, vervoer of productie, wisselkoersschommelingen, handelingen van overheidsinstanties, natuurrampen.

Indien een dergelijke situatie langer dan 2 maanden duurt, kan dit contract door beide partijen zonder schadevergoeding worden opgezegd.

12. GEDEELTELIJKE INVALIDITEIT

De ongeldigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden leidt niet tot ongeldigheid van de gehele algemene voorwaarden. De ongeldige bepaling wordt geacht ongeschreven te zijn.

Op verzoek van een van de partijen passen de partijen te goeder trouw de algemene voorwaarden aan om het doel van de ongeldige bepaling zo volledig mogelijk rechtmatig te verwezenlijken.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

Deze overeenkomst en de daaruit voortvloeiende handelingen zijn onderworpen aan het Belgische recht. In geval van een geschil dat direct of indirect uit deze overeenkomst voortvloeit, verbinden de partijen zich ertoe een minnelijke oplossing te zoeken.

Indien een dergelijke oplossing niet kan worden gevonden, valt het geschil onder de bevoegdheid van de rechtbanken, niettegenstaande meerdere verweerders of het stellen van een zekerheid, zelfs in spoedeisende of bewarende procedures, in kort geding of op verzoek. (Herz. 06/2003)

Scroll naar boven